Algemene voorwaarden

Leverings- en betalingsvoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Op alle leveringen en prestaties van ABS GmbH (“ABS”) zijn voor de duur van de zakenrelatie, dus zonder hernieuwde uitdrukkelijke overeenkomst tevens op toekomstige orders, uitsluitend de volgende voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders tussen partijen wordt overeengekomen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever (“klant” of “besteller”) waarnaar in bevestigingen wordt verwezen, wordt hiermee uitgesloten.

1.2 De afzonderlijke prestaties van ABS staan vermeld in aparte afspraken of specificaties die tussen klant en ABS apart worden overeengekomen.

2. Offertes & orders

2.1 Alle offertes van ABS zijn vrijblijvend. De voor het doen van een prijsopgave geleverde prestaties en levering van bijzondere aard, bv. reizen, opmeten etc. worden bij de klant ook dan in rekening gebracht, indien het niet of slechts in gewijzigde vorm tot een uitvoering van de voorziene prestaties komt.

2.2 Een juridisch bindende overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke, door telex of telefax verzonden opdrachtbevestiging van ABS. Dit geldt tevens voor orders die door vertegenwoordigers worden aangenomen alsmede voor orders die telefonisch of per fax worden geplaatst en orderwijzigingen door de klant.

2.3 Indien bij ABS orders worden geplaatst voor onderhoud, reparatie of bewerking van aangeleverde onderdelen van de klant, dienen deze vergezeld te gaan van een nauwkeurige omschrijving en evt. de afmetingen van de onderdelen. Indien een dergelijke specificatie ontbreekt, gelden de gegevens in de opdrachtbevestiging van ABS als bewijs voor de aangeleverde onderdelen.

2.4 Door ABS vervangen onderdelen en materialen gaan bij gebreke van een andersluidende overeenkomst zonder vergoeding over in de eigendom van ABS.

3. Leveringsvoorwaarden

3.1 Tenzij anders overeengekomen, vindt overdracht of afname plaats in de fabriek van ABS. Indien de overname of afname niet plaatsvindt door de klant zelf, maar door een ingeschakelde derde, dan dient deze zich te legitimeren. ABS heeft het recht, maar niet de plicht, deze legitimatie te controleren.

3.2 Indien de goederen op verzoek van de klant worden verzonden, dan geschiedt dit voor rekening en risico van de klant. Een transportverzekering wordt alleen op verzoek van de klant en dan voor zijn rekening afgesloten.

3.3. Deelleveringen en deelprestaties zijn toegestaan.

3.4 De door ABS opgegeven levertermijnen zijn alleen bindend, indien zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.5 Indien ABS met de levering resp. prestatie in verzuim raakt, dient de klant een redelijke aanvullende termijn op te geven. Indien ABS niet binnen deze aanvullende termijn levert resp. presteert, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

3.6 ABS is ook bij bindend overeengekomen leveringstermijnen niet verantwoordelijk voor vertragingen van leveringen en prestaties op grond van overmacht of andere onvoorziene en niet-toerekenbare gebeurtenissen die de levering of prestatie niet slechts tijdelijk aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken, ook indien deze optreden bij de leveranciers van ABS of hun subleveranciers. In deze gevallen heeft ABS het recht ofwel de leveringstermijn resp. de prestatie voor de duur van de belemmering uit te stellen of de overeenkomst te ontbinden. Aanspraken op schadevergoeding, ongeacht uit welke rechtsgrond, zijn in geval van overmacht alsmede andere onvoorziene en niet-toerekenbare gebeurtenissen uitgesloten.

4. Prijzen, betalingsvoorwaarden

4.1 Alle prijzen zijn af fabriek van ABS exclusief porto, vrachtkosten en verpakking, tenzij uitdrukkelijk een andere regeling wordt overeengekomen zoals bv. af fabriek van de producent. De btw komt voor zover deze van toepassing is, voor rekening van de klant. Indien de verpakkingen door ABS ter beschikking wordt gesteld, worden deze tegen kostprijs doorberekend.

4.2 Wij zijn maximaal 12 maanden gebonden aan onze offerteprijzen, gerekend vanaf de offertedatum.

4.3 Facturen dienen onmiddellijk na ontvangst van de factuur te worden betaald. Inhoudingen zijn bij gebreke van een andersluidende overeenkomst niet toegestaan.

4.4 Het is de klant uitsluitend toegestaan opschorting van betaling wegens of verrekening met tegenvorderingen toe te passen, indien deze tegenvorderingen onbetwist of bij gewijsde zijn vastgesteld.

4.5 Indien de klant met betaling in verzuim raakt en indien er gegronde twijfel bestaat ten aanzien van de betalingscapaciteit of kredietwaardigheid van de klant, is ABS - onverminderd andere rechten - bevoegd, voor nog niet uitgevoerde levering vooruitbetalingen te eisen en alle aanspraken uit de zakenrelatie onmiddellijk opeisbaar te maken. De verplichting tot levering van ABS rust zolang de klant met een opeisbare betaling in verzuim is. Bij betalingsverzuim is ABS bovendien gerechtigd, vertragingsrente ter hoogte van 8 procentpunten boven de desbetreffende basisrentevoet te eisen, voor zover sprake is van een vergoeding voor een op basis van een wederzijdse overeenkomst geleverde prestatie.

5. Risico

Het risico gaat over op de klant op het moment dat de goederen worden afgenomen of, indien afname niet is voorzien, op het moment dat de goederen worden aangeboden in de fabriek van ABS, bij verzending op het moment zodra de zending is overhandigd aan de expediteur of voor verzending de fabriek van ABS heeft verlaten. Indien de verzending op verzoek van de klant wordt vertraagd, gaat het risico op het moment van de kennisgeving van verzendklaar zijn over op de klant.

6. Verzuim ten aanzien van acceptatie

6.1 De klant raakt met de afname resp. overname in verzuim, wanneer hij de goederen niet binnen 7 dagen, nadat hem de voltooiing resp. het gereed staan van de goederen is meegedeeld, afhaalt of laat verzenden. Met intreding van het verzuim ten aanzien van acceptatie gaat het risico van toevallige verslechtering en toevallige teloorgang over op de klant.

6.2 Indien de klant in verzuim ten aanzien van acceptatie raakt, is ABS bovendien gerechtigd vergoeding voor ontstane schade te eisen. Na afloop van twee weken na kennisgeving van verzendklaar zijn behoudt ABS zich verder het recht voor de goederen voor rekening van de klant anderszins op te slaan resp. anderszins te verkopen.

7. Verzekering

De door de klant overhandigde voorwerpen van de opdracht worden door ABS niet apart verzekerd. Tijdens reparaties draagt de klant het risico van een verzekeringsdekking van de voorwerpen van de opdracht.

8. Materiaal/voorwerpen van de klant

8.1 Indien ABS met het voorwerp van de opdracht verdere voorwerpen ter beschikking worden gesteld, is ABS voor schade ook aan deze voorwerpen alleen aansprakelijk volgens punt 12 van deze algemene voorwaarden.

8.2 De klant verleent ABS pandrecht op alle door hem ingebrachte voorwerpen voor vorderingen uit de hieraan ten grondslag liggende overeenkomst.

8.3. Voor zover software bij de levering is inbegrepen, wordt aan de besteller een niet-uitsluitend recht verleend om de geleverde software inclusief de daarbij behorende documentatie te gebruiken. De software wordt ter beschikking gesteld voor gebruik op het daarvoor bestemde voorwerp van levering. Een gebruik van de software op meer dan een systeem is verboden.
De besteller mag de software alleen in de wettelijk toegestane omvang (§§ 69 a e.v. UrhG - Duitse Auteurswet) verveelvoudigen, bewerken, vertalen of van objectcode in broncode veranderen. De besteller verplicht zich om het logo of de naam van de producent, met name informatie die betrekking heeft op het copyright, niet te verwijderen of zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de leverancier te wijzigen. Alle overige rechten op de software en de documentatie met inbegrip van kopieën berusten bij ABS resp. bij de softwareleverancier. Het verlenen van sublicenties is niet toegestaan.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 ABS behoudt zich uitdrukkelijk het eigendomsrecht op alle geleverde voorwerpen voor (onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken) zolang de vorderingen van ABS uit verkoop en levering niet volledig door klant zijn voldaan. Het voorbehoud geldt tevens voor nieuwe producten die ontstaan door verwerking van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken. De verwerking vindt plaats voor ABS als producent. Bij verwerking, samenvoeging of vermenging van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met anderen zaken die niet het eigendom van ABS zijn, komt ABS een mede-eigendomsrecht toe en wel naar rato van de factuurwaarde van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken tot de factuurwaarden van de andere materialen.

9.2 Zolang de klant bereid en in staat is zijn verplichtingen jegens ABS correct na te komen mag hij in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening beschikken over de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken van ABS c.q. de zaken waarop ABS een mede-eigendomsrecht toekomt. Met name is het volgende van toepassing:

a) Indien de klant zijn afnemers uitstel van betaling verleent, dient hij zich het eigendomsrecht op de verkochte goederen ten opzichte van zijn afnemers te behouden. Zonder dit voorbehoud is de klant niet gemachtigd over de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te beschikken.
b) De klant draagt alle vorderingen uit de verkoop van onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, inclusief wissels en cheques, ter zekering van de aanspraken van ABS uit de zakenrelatie reeds nu aan ABS over. Bij het doorverkopen van goederen waarop ABS een mede-eigendomsrecht heeft, is de cessie beperkt tot het deel van de vordering dat overeenkomt met het mede-eigendomsaandeel van ABS. Bij verwerking in het kader van een aannemingsovereenkomst wordt de vordering op de aanneemsom ter hoogte van het evenredige bedrag van de factuur van de klant voor de mee verwerkte, onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen reeds nu gecedeerd aan ABS. De klant is slechts gemachtigd tot doorverkoop of ander gebruik van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, wanneer is gewaarborgd dat de vorderingen hieruit aan ons worden overgedragen.
c) Indien de overgedragen vordering wordt opgenomen in een lopende rekening, draagt de klant reeds nu een deel van het saldo uit de rekening-courant naar rato van de hoogte van de vordering  (inclusief het overeenkomstig gedeelte van het eindsaldo) aan ABS over. Indien tussensaldi opgemaakt worden en daarbij een voorwaarts saldo overeengekomen is, is de aan ABS volgens de bovengenoemde bepaling uit het tussensaldo toekomende vordering voor het volgende saldo te beschouwen als zijnde aan ABS overgedragen.
d) De klant is tot het moment van herroeping door ABS gemachtigd tot het innen van aan ABS overgedragen vorderingen

9.3 Zolang ABS de eigendom heeft voorbehouden, dient de klant de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, voor zover hij daarover kan beschikken, zorgvuldig te behandelen en op te slaan alsmede de gebruikelijke inspectie-,  onderhouds- en instandhoudingswerkzaamheden voor zijn rekening uit te voeren. Gedurende de periode van eigendomsvoorbehoud mag de klant de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen niet verpanden of de eigendom als zekerheid overdragen. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, of indien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen beschadigd raken of vernietigd zijn, dient dit onmiddellijk schriftelijk of per telefax aan ABS te worden gemeld. De klant dient alle kosten voor zijn rekening te nemen, die vereist zijn voor het opheffen van de beslaglegging en het opnieuw aanschaffen van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, voor zover zij niet door derden kunnen worden ingevorderd.

9.4 Bij niet-nakoming door de klant van de verplichting de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zorgvuldig te behandelen en van andere verantwoordelijkheden alsmede wanneer de klant in verzuim is geraakt met de betaling van gewaarborgde vorderingen, is ABS gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te vorderen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door ABS verklaard, betekent dit geen ontbinding van de overeenkomst. Na terugneming is ABS bevoegd tot verwerking en productiefmaking, waarbij de opbrengsten daaruit zullen worden verrekend met de vorderingen op de klant, verminderd met de op de verwerking en productiefmaking gevallen kosten. Hetzelfde is van toepassing indien de klant niet aan een van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst voldoet.

9.5 Indien de realiseerbare waarde van de zekerheden de te waarborgen vorderingen met meer dan 20% overschrijdt, zal ABS op verzoek van de klant in zoverre zekerheden naar zijn keuze vrijgeven.

9.6 Indien het eigendomsvoorbehoud volgens de in het land van de klant geldende wettelijke bepalingen niet of slechts beperkt is toegestaan, zijn de voornoemde rechten van ABS beperkt tot datgene wat wettelijk is toegestaan.

9.7 ABS behoudt zich op stalen en monsters, kostenopgaven, tekeningen en dergelijke informatie van materiële of immateriële aard - ook in digitale vorm - het eigendoms- en auteursrecht voor; deze mogen niet toegankelijk worden gemaakt voor derden. ABS verplicht zich door de besteller als vertrouwelijk aangeduide informatie en documenten alleen met diens toestemming toegankelijk te maken voor derden.

10. Aanspraken wegens of in samenhang met gebreken 

10.1 De aanspraken wegens of in samenhang met gebreken conform punt 11 van deze algemene voorwaarden bestaan bij de aanschaf van goederen alleen, wanneer de klant zijn verplichtingen ten aanzien van inspectie en reclames volgens §§ 377 HGB (Handelsgesetzbuch - Duits Wetboek van Koophandel) onmiddellijk en deugdelijk is nagekomen.

10.2 Bij verkoop van tweedehands goederen is ABS niet aansprakelijk voor gebreken.

10.3 Bij verkoop van nieuwe goederen is in het geval van regres van de klant jegens ABS na succesvolle verlaging of teruggave door een consument § 478 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch - Duits Burgerlijk Wetboek) van toepassing met dien verstande, dat ABS in het geval van een verlaging door de consument alleen het aandeel van de verlaging overneemt, dat werd gehanteerd tussen klant en consument of tussen klant en de verdere tussenhandelaar.

11. Rechten van de klant bij gebreken

11.1 De klant kan de volgende rechten alleen geldend maken, wanneer ABS binnen de verjaringstermijn schriftelijk op de hoogte is gesteld en de goederen op haar verzoek onmiddellijk aan haar ter beschikking zijn gesteld.

11.2 In geval van gegronde en tijdige reclamaties wegens of in samenhang met gebreken vindt ter keuze van ABS herstel of vervanging van de afgeleverde zaak plaats. Bij herstel beslist ABS of dit door middel van reparatie of vervanging van defecte onderdelen plaatsvindt.

11.3 ABS is gerechtigd het geleverde meerdere malen te herstellen. Indien ABS het gebrek niet binnen een redelijke termijn kan verhelpen of indien het geleverde na herstel of vervanging niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan de klant de overeenkomst ontbinden of de koopprijs redelijkerwijs verlagen (verminderen).

11.4 Bij ongegronde reclamaties die een omvangrijke controle hebben veroorzaakt, kunnen de kosten voor controle bij de klant in rekening worden gebracht.

11.5 De verjaringstermijn voor aanspraken wegens of in samenhang met gebreken bedraagt een jaar vanaf overgang van het risico conform punt 5 van deze algemene voorwaarden.

11.6 Indien artikelen in strijd met de gebruiksaanwijzingen of instructies van ABS of anderszins ondeskundig worden geïnstalleerd, gebruikt of opgeslagen of niet conform de overeenkomst worden gebruikt of indien zonder toestemming van ABS door de klant of derden aan de artikelen of delen daarvan onderhoud, reparaties, wijzigingen of aanpassingen worden uitgevoerd of aangebracht zijn aanspraken wegens of in samenhang met gebreken uitgesloten, tenzij de klant aantoont dat deze omstandigheden niet de oorzaak vormen van het gereclameerde gebrek.

11.7 Voor zover de klant de artikelen aan ABS met gegronde reden retourneert, dient de klant een volledig ingevuld retourformulier bij de artikelen mee te zenden. Indien er geen retourformulier met de artikelen wordt meegezonden, heeft ABS het recht terugbetaling van de aanschafprijs te weigeren. In het geval dat ABS op basis van coulance een retourzending aanbiedt, dient er tevens een volledig ingevuld retourformulier bij de zending te worden meegezonden. ABS heeft anders het recht de retourzending niet aan te nemen.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Schadeclaims zijn, onafhankelijk van de aard van de niet-nakoming van de verplichting en met inbegrip van onrechtmatige daden, uitgesloten, voor zover geen sprake is van opzettelijk of grof nalatig handelen.

12.2 Bij niet-nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen) is ABS aansprakelijk voor opzet, echter alleen ter hoogte van de contractspecifieke en te voorziene schade. Claims met betrekking tot winstderving, bespaarde onkosten, uit schadeclaims van derden en andere indirecte schade en gevolgschade kunnen in dit geval niet geaccepteerd worden.

12.3 De beperkingen en uitsluitingen van de aansprakelijkheid in lid 1 en 2 gelden niet voor schade door dood, lichamelijk letsel en/of aantasting van de gezondheid.

12.4 Voor zover de aansprakelijkheid van ABS uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor medewerkers, werknemers, vertegenwoordigers en personen die plaatsvervangend aan de verplichtingen van ABS voldoen.

13. Overige

13.1 Voor zover geen andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt, behelzen deze voorwaarden de volledige afspraken tussen ABS en klant. Er worden geen mondelinge nevenafspraken gemaakt. Wijzigingen, toevoegingen aan en het opheffen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Dit geldt tevens voor hef afzien van de vereiste van schriftelijke bevestiging.

13.2 Op alle juridische betrekkingen tussen ABS en klant is zowel voor het afsluiten als voor het uitvoeren van de overeenkomst het Duitse recht van toepassing, met uitsluiting van het IPR en het Weens Koopverdrag.

13.3 Bevoegde rechtbank voor alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst is Geldern. ABS behoudt zich echter het recht voor zich in plaats daarvan te wenden tot de voor de zetel van de klant algemeen bevoegde rechtbank.

13.4 Indien een of meerdere van deze bepalingen van deze algemene voorwaarden in strijd mochten zijn of komen met enige wettelijke bepaling, dan blijven echter deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.

ABS Safety GmbH
Gewerbering 3
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832 97281-0
Fax: +49 2832 97281-285
info@absturzsicherung.de