Algemene vakbegrippen

Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)

RI&E is een belangrijk instrument voor veilig en gezond werken. Basis voor de RI&E is artikel 5 van de Duitse arbowet. “De werkgever moet op basis van een inventarisatie en evaluatie van de risico’s in zijn bedrijf bepalen, welke maatregelen op het gebied van veiligheid en gezondheid noodzakelijk zijn.” De DGUV of Duitse wettelijke ongevallenverzekering biedt het formele kader en concrete informatie.

Wie moet een RI&E opstellen?

De werkgever is verplicht een RI&E op te stellen. Hij kan daarbij samenwerken met interne of externe deskundigen.

Bij het opstellen van de RI&E kunnen bijvoorbeeld de arbodeskundige, de bedrijfsarts en andere personen advies geven.

Om welke risico’s gaat het?

De arbowet definieert met name zes punten die een risico kunnen opleveren:

  1. inrichting van de werkplaats en werkplek;
  2. fysieke, chemische en biologische factoren;
  3. keuze en gebruik van arbeidsmiddelen, met name van materialen, machines, apparatuur en installaties en de omgang daarmee;
  4. invulling van arbeids- en productieprocessen, werkvolgorde, werktijden en de wisselwerking daartussen;
  5. kwalificaties en opleiding van werknemers;
  6. psychosociale belasting op de werkplek.

Risico en gevaar

In tegenstelling tot een gevaar beschrijft het risico een gevaarlijke gebeurtenis of blootstelling, ongeacht de waarschijnlijkheid dat het zich voordoet en de gevolgen ervan. De term risico maakt het mogelijk om een potentieel gevaar te kunnen beoordelen en de gevolgen op voorhand af te wegen.

In een risico-inventarisatie en -evaluatie wordt dus gekeken hoe hoog de kans is dat een risico een gevaar wordt. Ook worden de mogelijke gevolgen van het gevaar gemeten en afgezet tegen de waarschijnlijkheid dat het zich voordoet. Als resultaat van het op basis van de RI&E geïdentificeerde risico worden effectieve maatregelen afgeleid om het risico af te wenden of te beperken.

Principe van RI&E

Het basisprincipe van RI&E is de PDCA-cyclus (Deming-cirkel) Volgens dit principe is een RI&E een proces van voortschrijdend inzicht, dat telkens wordt herhaald. Men zou ook kunnen zeggen dat een RI&E nooit af is.

Volgens de PDCA-cyclus doorloopt men bij een RI&E vier stappen die telkens worden herhaald.

P        Plan                      Bepalen, beoordelen en definiëren van risico’s

D       Do                          Veiligheidsmaatregelen nemen

C        Check                   Resultaten checken op effectiviteit

A        Act                         Acties nemen naar aanleiding van resultaten

Risico op vallen van hoogte

De waarschijnlijkheid dat het risico op vallen van hoogte zich voordoet is doorgaans hoog en het verwachte letsel is vaak zeer ernstig en niet zelden dodelijk. Het is dus duidelijk dat RI&E bij werken op hoogte heel belangrijk is.

De RI&E en de nauwgezette uitvoering van maatregelen die daaruit voortvloeien vormen de basis voor veilig werken op hoogte.

Ondersteuning bij opstellen van RI&E

De Duitse wettelijke ongevallenverzekering DGUV biedt regelmatig workshops aan op het gebied van RI&E. Deze workshops bieden een goede basis en gaan inhoudelijk over de RI&E in het algemeen.

Heeft u concrete vragen over het risico op vallen van hoogte en werkplekken en looppaden op hoogte? Neem dan contact op met ons.

Ook bij de implementatie van maatregelen helpen wij u graag verder met onze veiligheidsproducten, de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen en passende trainingen.